مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۲ - پارس فولاد سبزوار